ORGANSKA PROIZVODNJA - CID LINES

Organska proizvodnja je poljoprivredna metoda koja za cilj ima proizvodnju hrane koristeći prirodne supstance i procese.
To znači da organska poljoprivreda uglavnom teži što manjem uticaju na životnu sredinu.

Propisi Evropske unije (EU) o organskoj proizvodnji:
• Uredba Saveta (EC) br. 834/2007 od 28. juna 2007. godine o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda

• Uredba Komisije (EC) br. 889/2008 od 5. septembra 2008. godine kojom se utvrđuju detaljna pravila za sprovođenje Uredbe Saveta (EC) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda

• OD 2021.: Uredba (EU) 2018/848 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 30. maja 2018. o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda i ukinuće Uredbu Saveta (EC) br. 834/2007

Image

CID LINES ključni principi:

Kao proizvođač inputa * za BIO poljoprivredu i lanac organske hrane
CID LINES želi da ponudi seriju proizvoda koji odgovaraju pod nazivom „BIO“.

Ovaj cilj je rezultirao:

Izbor proizvoda kompatibilnih sa nazivom „BIO“ u okviru postojećih proizvoda.
Ovaj izbor se vrši prema restriktivnim listama za sirovine i zadovoljava kritične vrednosti razblaženja ako se koristi u skladu sa preporučenim koncentracijama.

Novi i preformulisani proizvodi.

Ovi proizvodi osiguravaju da se kupac u potpunosti pridržava najnovijih bio-standarda za čišćenje i dezinfekciju.

* Inputi: materijali koji se mogu koristiti u poljoprivredi ili preradi hrane, a koji sami ne podležu sertifikaciji. To uključuje, na primer, đubriva i sredstva za poboljšanje zemljišta, steje, sredstva za zaštitu bilja, sredstva za čišćenje i dezinfekciju, stočnu hranu i aditive za hranu, pomoćna sredstva za preradu hrane.

Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO